Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến các Khoa, Viện, Phòng thí nghiệm, Trung tâm được biết để thực hiện việc đăng ký xét bổ nhiệm.

Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm:

– Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu đính kèm).

– Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

– Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư.

– Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

– Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ ngày 09/01/2020 tại Phòng Tổ chức – Hành chính (B.06, Chuyên viên: Nguyễn Văn Duy).

Trân trọng ./.