Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy đợt tháng 12 / 2021 – Hình thức trực tuyến dành cho sinh viên không đến trường được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy đợt tháng 12 / 2021 – Hình thức trực tuyến dành cho sinh viên không đến trường được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                Số: ……. /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy

đợt tháng 12 năm 2021 – Hình thức trực tuyến dành cho sinh viên

không đến trường được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

           Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến tất cả sinh viên (SV) bậc đại học hệ chính quy các chương trình về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2021 hình hình thức trực tuyến dành cho sinh viên không đến trường được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

SV nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 2. Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 3. Đã hoàn tất học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP-AN nếu không học đợt chính thức do Trường tổ chức);
 4. Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
 5. Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định trong chương trình đào tạo của Trường;

2. Thủ tục và quy trình nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 1 (đính kèm thông báo này).

3. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 07/12/2021 đến ngày 10/12/2021.

4. Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp

 • Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 21/12/2021.
 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021.

Lưu ý:  

 1. Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.
 2. Trường hợp sinh viên chưa nộp chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho Trường thì cần phải thực hiện nộp hồ sơ xin xét đạt chuẩn trước hoặc trong khi nộp hồ sơ tốt nghiệp theo phụ lục 2 (đính kèm thông báo này).

    

 PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP  

ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 Đợt tháng 12 năm 2021

 

          Sinh viên nộp hồ sơ tốt nghiệp theo quy trình trực tuyến để Trường kịp thời xét tốt nghiệp cho sinh viên, sau đó sinh viên phải nộp trực tiếp tại Trường để thực hiện lưu trữ theo đúng quy định.

1. QUY TRÌNH NỘP TRỰC TUYẾN

Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 07/12/2021 đến ngày 10/12/2021

Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • File ảnh đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal: SV login vào portal -> vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để in ra mẫu đơn (hoặc có thể chụp màn hình).
 • File ảnh Bản sao có công chứng hoặc file ảnh bản chính bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 • File ảnh Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc file ảnh Bản chính giấy khai sinh;

Quy trình nộp hồ sơ:

Bước 1: Tạo 01 file (PDF) gồm các file ảnh tại khoản 1 mục I như trên, lưu thành tên: “MSSV_XTN_T11” (Vd: 1711999_XTN_T11.pdf). Sinh viên có thể tham khảo cách scan hồ sơ bằng app Microsoft Lens theo phụ lục 3 (đính kèm thông báo này).

 • Bước 2: Sử dụng email SV để truy cập vào link đăng ký nộp hồ sơ tốt nghiệp như sau: https://forms.office.com/r/yGaqgVU7S3
 • Bước 3: Thực hiện điền thông tin và upload 01 file chứa hình ảnh Hồ sơ xét tốt nghiệp đã được tạo ra tại Bước 1.
 • Bước 4: Sau khi hoàn thành, SV sẽ nhận được email xác nhận đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp thành công.

 

2. QUY TRÌNH NỘP TRỰC TIẾP

Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 1. Đơn xin xét tốt nghiệp.
 2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (mang bản chính đối chiếu khi nộp hồ sơ).
 3. Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 4. 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 5. Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

3. Thời gian nộp hồ sơ: dự kiến nộp từ 22/12/2021 đến 24/12/2021.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐHKHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM.

Lưu ý:  Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV./.

 

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2021

 

1. Thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh: từ ngày 07/12/2021 đến ngày 10/12/2021.

Hồ sơ nộp gồm:

 • File ảnh đơn xin xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra tại Mẫu đơn D15 đính kèm.
 • File ảnh Bản chính các chứng chỉ.
 • File ảnh Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

 Chứng chỉ đạt chuẩn theo quy định được xem là hợp lệ khi chứng chỉ đó còn hiệu lực tại thời điểm nộp và được các đơn vị cấp chứng chỉ xác minh là hợp lệ (theo yêu cầu xác nhận của nhà trường).

(*) Lưu ý: Tất cả các trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ giả, Trường sẽ xử lý buộc thôi học và đình chỉ xét tốt nghiệp theo Quyết định của Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

2. Quy trình nộp chứng chỉ tiếng Anh

 • Bước 1: Điền thông tin theo mẫu đơn xin đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra.
 • Bước 2: Tạo 01 file (PDF) gồm các file ảnh hồ sơ tại Mục 2 như trên, lưu thành tên: “MSSV_D15_XTN” (Vd: 1711999_D15_XTN.pdf). Sinh viên có thể tham khảo cách scan hồ sơ bằng app Microsoft Lens trong file phụ lục 3 (đính kèm thông báo này).
 • Bước 3: Sử dụng email sinh viên để truy cập vào link đăng ký để thực hiện nộp hồ sơ xin miễn học tiếng Anh: https://forms.office.com/r/ZQqEDXK53q
 • Bước 4: Thực hiện điền thông tin và upload file chứa hình ảnh tại Bước
 • Bước 5: Sau khi hoàn thành, SV sẽ nhận được email xác nhận đã nộp hồ sơ xét đạt chuẩn đầu ra thành công. Nếu SV không nhận được email có nghĩa là SV thực hiện chưa đúng hoặc chưa đủ theo yêu cầu, trường hợp này SV cần phải thực hiện cho đến khi nhận được email xác nhận (*).