Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 trình độ đại học hệ chính quy

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 trình độ đại học hệ chính quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              Số: ……. /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

trình độ đại học hệ chính quy các chương trình  

cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022

        

         Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy các chương trình cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp:

Sinh viên (SV) nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 2. Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 3. Đã hoàn tất học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (có chứng chỉ GDQP-AN) và Giáo dục thể chất;
 4. Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
 5. Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định của Trường;

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal, SV thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi login, SV vào mục “Hồ sơ SV/Thông tin chung” để kiểm tra/cập nhật Chuyên Ngành.

Bước 2: SV vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn (*).

Lưu ý (*): Riêng SV nhóm ngành Công nghệ thông tin chương trình Tiên tiến, Việt – Pháp và Chất lượng cao nếu không sử dụng Potal thì có thể  điền thông tin vào mẫu đơn xét tốt nghiệp theo phụ lục 1 đính kèm.

 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.  

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 23/9/2022, SV nộp hồ sơ xét tốt nghiệp vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30) theo ngành và chương trình theo lịch như sau: 

STT

Tên ngành

Chương trình

Ngày nộp hồ sơ

Ngày công bố danh sách tốt nghiệp

1

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Đại trà

11/8/2022

16/9/2022

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Đại trà

11/8/2022

16/9/2022

3

Sinh học

Đại trà

12/8/2022

16/9/2022

4

Hải dương học

Đại trà

12/8/2022

16/9/2022

5

Địa chất học

Đại trà

12/8/2022

16/9/2022

6

Công nghệ sinh học

Đại trà

15/8/2022

16/9/2022

7

Khoa học môi trường

Đại trà

15/8/2022

16/9/2022

8

Khoa học vật liệu

Đại trà

16/8/2022

16/9/2022

9

Toán học

Đại trà

16/8/2022

16/9/2022

10

Vật lý học

Đại trà

17/8/2022

16/9/2022

11

Hóa học

Đại trà

17/8/2022

16/9/2022

12

Công nghệ thông tin

Đại trà

18/8/2022

16/9/2022

13

Khoa học máy tính

Đại trà

18/8/2022

16/9/2022

14

Kỹ thuật hạt nhân

Đại trà

18/8/2022

16/9/2022

15

Hệ thống thông tin

Đại trà

19/8/2022

16/9/2022

16

Kỹ thuật phần mềm

Đại trà

19/8/2022

16/9/2022

17

Vật lý học

Tài năng

22/8/2022

16/9/2022

18

Hóa học

Tài năng

22/8/2022

16/9/2022

19

Toán học

Tài năng

22/8/2022

16/9/2022

20

Công nghệ thông tin

Tài năng

22/8/2022

16/9/2022

21

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Chất lượng cao

15/9/2022

07/10/2022

22

Hóa học

Việt – Pháp

15/9/2022

07/10/2022

23

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Chất lượng cao

16/9/2022

07/10/2022

24

Khoa học máy tính

Tiên tiến

Từ 19/9/2022

đến 22/9/2022

14/10/2022

25

Công nghệ thông tin

Việt – Pháp

14/10/2022

26

Công nghệ thông tin

Chất lượng cao

14/10/2022

27

Công nghệ sinh học

Chất lượng cao

23/9/2022

14/10/2022

  

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.

5. Kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp:

 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.
 • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.

 

Lưu ý:

 1. Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:
 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV.
 1. Đối với các trường hợp nộp bổ sung, Trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 21/10/2022 đến 25/10/2022 cho tất cả các chương trình. Danh sách tốt nghiệp dự kiến sẽ công bố vào ngày 11/11/2022. Sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo thông báo này sẽ theo dõi thông báo đợt xét tốt nghiệp vào tháng 02 năm 2023.
 2. Sinh viên phải nộp chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho Trường trước hoặc ngay khi nộp hồ sơ tốt nghiệp theo phụ lục 2 đính kèm thông báo này
 3. Phụ lục 1 và Phụ lục 2 sv vào web để tải về./.

    

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký) 

 Trần Lê Quan