Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trực tuyến bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – đợt tháng 11 và tháng 12 năm 2021

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trực tuyến bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – đợt tháng 11 và tháng 12 năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
                Số:        /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trực tuyến

bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà –

đợt tháng 11 và tháng 12 năm 2021)

            Do dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 kéo dài, tiếp theo đợt nộp hồ sơ tốt nghiệp vào đầu tháng 10/2021 Trường sẽ mở thêm 02 đợt xét tốt nghiệp tháng 11 và tháng 12 năm 2021. Trường thông báo đến tất cả sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà (SV) về việc tiếp tục nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 11 và tháng 12 năm 2021 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

SV nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 • Đã hoàn tất học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP-AN nếu không học đợt chính thức do Trường tổ chức);
 • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
 • Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định trong chương trình đào tạo của Trường;

2. Thủ tục và quy trình nộp hồ sơ xét tốt nghiệp:

     a/ Đợt tháng 11: sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 1 (đính kèm thông báo này).

     b/ Đợt tháng 12: thông báo sau.

3. Thời gian nộp hồ sơ

     a/ Đợt tháng 11: từ ngày 22/10/2021 đến ngày 02/11/2021.

     b/ Đợt tháng 12: dự kiến từ ngày 26/11/2021 đến ngày 07/12/2021.

4. Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp

     a/ Đợt tháng 11: 16 giờ ngày 04/11/2021.

     b/ Đợt tháng 12: dự kiến ngày 15/12/2021.

 

Lưu ý:  

 1. Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.
 2. Trường hợp sinh viên chưa nộp chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho Trường thì cần phải thực hiện nộp hồ sơ xin xét đạt chuẩn trước hoặc trong khi nộp hồ sơ tốt nghiệp theo phụ lục 2 (đính kèm thông báo này).

                                                                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

Nơi nhận:                                                                                           

 • BGH (để báo cáo);
 • Như trên (để thực hiện);
 • Lưu: VT, PĐT.                                                                                                           Trần Lê Quan

 

 PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP  

ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 Đợt tháng 11 năm 2021

           Sinh viên nộp hồ sơ tốt nghiệp theo quy trình trực tuyến để Trường kịp thời xét tốt nghiệp cho sinh viên, sau đó sinh viên phải nộp trực tiếp tại Trường để thực hiện lưu trữ theo đúng quy định.

I/ QUY TRÌNH NỘP TRỰC TUYẾN

     1/ Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 22/10/2021 đến ngày 02/11/2021

 • Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:
 • File ảnh đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal: SV login vào portal -> vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để in ra mẫu đơn (hoặc có thể chụp màn hình).
 • File ảnh Bản sao có công chứng hoặc file ảnh bản chính bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 • File ảnh Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc file ảnh Bản chính giấy khai sinh;

     2/ Quy trình nộp hồ sơ:

 • Bước 1: Tạo 01 file (PDF) gồm các file ảnh tại khoản 1 mục I như trên, lưu thành tên: “MSSV_XTN_T11” (Vd: 1711999_XTN_T11.pdf). Sinh viên có thể tham khảo cách scan hồ sơ bằng app Microsoft Lens theo phụ lục 3 (đính kèm thông báo này).
 • Bước 2: Sử dụng email SV để truy cập vào link đăng ký nộp hồ sơ tốt nghiệp như sau: https://forms.office.com/r/yGaqgVU7S3
 • Bước 3: Thực hiện điền thông tin và upload 01 file chứa hình ảnh Hồ sơ xét tốt nghiệp đã được tạo ra tại Bước 1.
 • Bước 4: Sau khi hoàn thành, SV sẽ nhận được email xác nhận đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp thành công.

 

II/ QUY TRÌNH NỘP TRỰC TIẾP

     1/ Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal.
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

     2/ Thời gian nộp hồ sơ: sẽ thông báo sau.

     3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM.

Lưu ý:  Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV./.

 

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2021 

 1. Thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh: từ ngày 22/10/2021 đến ngày 28/10/2021.
 2. Hồ sơ nộp gồm:
 • File ảnh đơn xin xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra tại Mẫu đơn D15 đính kèm.
 • File ảnh Bản chính các chứng chỉ.
 • File ảnh Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
 1. Chứng chỉ đạt chuẩn theo quy định được xem là hợp lệ khi chứng chỉ đó còn hiệu lực tại thời điểm nộp và được các đơn vị cấp chứng chỉ xác minh là hợp lệ (theo yêu cầu xác nhận của nhà trường).

(*) Lưu ý: Tất cả các trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ giả, Trường sẽ xử lý buộc thôi học và đình chỉ xét tốt nghiệp theo Quyết định của Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

 1. Quy trình nộp chứng chỉ tiếng Anh
 • Bước 1: Điền thông tin theo mẫu đơn xin đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra.
 • Bước 2: Tạo 01 file (PDF) gồm các file ảnh hồ sơ tại Mục 2 như trên, lưu thành tên: “MSSV_D15_XTN” (Vd: 1711999_D15_XTN.pdf). Sinh viên có thể tham khảo cách scan hồ sơ bằng app Microsoft Lens trong file phụ lục 3 (đính kèm thông báo này).
 • Bước 3: Sử dụng email sinh viên để truy cập vào link đăng ký để thực hiện nộp hồ sơ xin miễn học tiếng Anh: https://forms.office.com/r/ZQqEDXK53q
 • Bước 4: Thực hiện điền thông tin và upload file chứa hình ảnh tại Bước
 • Bước 5: Sau khi hoàn thành, SV sẽ nhận được email xác nhận đã nộp hồ sơ xét đạt chuẩn đầu ra thành công. Nếu SV không nhận được email có nghĩa là SV thực hiện chưa đúng hoặc chưa đủ theo yêu cầu, trường hợp này SV cần phải thực hiện cho đến khi nhận được email xác nhận (*).