Thông báo nộp thẻ Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí đối với sinh viên từ khóa 2017 trở về trước

Thông báo nộp thẻ Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí đối với sinh viên từ khóa 2017 trở về trước

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số: 117 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nộp thẻ Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí

(Đối với sinh viên từ khóa 2017 trở về trước)

___________________

 

Nhằm phục vụ cho công tác thu phí Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018 trong thời gian sắp tới, Nhà trường đề nghị các sinh viên từ khóa 2017 trở về trước đã có thẻ BHYT do địa phương cấp miễn phí hàng năm nộp bản photo thẻ (của năm 2018) về Phòng công tác Sinh viên để Nhà trường không đưa tên các sinh viên này vào danh sách thu phí.

Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2018, sau thời hạn trên sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan.

Đề nghị các sinh viên thực hiện theo đúng nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của mình./.

 

Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu;

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương