Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 (đợt 1)

Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 (đợt 1)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số:  153  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế năm 2019 cho sinh viên

___________________

 

Nhà trường thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019 cho sinh viên như sau:

Danh sách các sinh viên tham gia BHYT tại Trường (đợt 1):

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1817/DSSV%20tham%20gia%20BHYT%20nam%202019%20(dot%201).pdf{/aridoc}

  1. Đối với các sinh viên không thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT năm 2019 (ví dụ: địa chỉ, nơi khám chữa bệnh): tiếp tục sử dụng thẻ BHYT của năm 2018.
  2. Đối với các sinh viên có thay đổi thông tin: có thẻ BHYT mới, cách thức nhận thẻ như sau:

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học chính quy tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An (không nội trú KTX ĐHQG-HCM)

Phòng CTSV

07/01/2019 – 28/02/2019

2.       

Sinh viên Đại học, cao đẳng, tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Phòng CTSV

07/01/2019 – 28/02/2019

3.       

Sinh viên chương trình tiên tiến, Việt pháp, Chất lượng cao của khoa Công nghệ thông tin

Văn phòng Chương trình: phòng I.53

Từ 07/01/2019

4.       

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Văn phòng khoa Hóa (I.59B)

Từ 07/01/2019

5.       

Sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Sinh học

Văn phòng khoa Sinh học – Công nghệ sinh học

Từ 07/01/2019

6.       

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (ITEC)

Văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Từ 07/01/2019

 

Sau ngày 28/02/2019, Nhà trường sẽ hủy các thẻ bảo hiểm còn lại do sinh viên không đến nhận. Trong trường hợp này nếu như sinh viên muốn được cấp lại thẻ bảo hiểm thì phải đóng phí làm thẻ.

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh. Trường hợp sinh viên muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu phải nộp lại Thẻ cho phòng CTSV thời gian từ 01/04/2019 – 15/04/2019 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương