Thông báo phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 11/2019)

Thông báo phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 11/2019)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    110    /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 11/2019)

_________________

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc chăm sóc sức khỏe, Nhà trường tổ chức đợt phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Loại thuốc: Albendazol STADA 400mg do công ty TNHH LD STADA – Việt Nam sản xuất.
  2. Thời gian phát: từ ngày 19/11/2019 đến ngày 3/12/2019.
  3. Địa điểm nhận:
  • Cơ sở Nguyễn Văn Cừ: sinh viên đem theo thẻ sinh viên đến Trạm Y tế (E.001) nhận thuốc.
  • Cơ sở Thủ Đức – Dĩ An: lớp trưởng đến nhận theo lớp tại Trạm Y tế (D.101)./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương