Thông báo reset mật khẩu email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu)

Thông báo reset mật khẩu email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_______________

Số: 31/TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 02  tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc reset mật khẩu email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu)

___________________________

 

    Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu email sinh viên (dạng  MSSV@student.hcmus.edu.vn) đối với những SV quên mật khẩu như sau:

   Địa điểm và thời gian reset mật khẩu email SV học kỳ 2/2017-2018 như sau

  1. Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở
  2. Thời gian: từ ngày 16/4 đến hết ngày 27/4/2018

                   – Phòng CTSV cơ sở 1: sáng từ 8g đến 11g; chiều từ 13g30 đến 16g30

                   – Phòng CTSV cơ sở 2: sáng từ 8g đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 15g

   SV mang Thẻ SV đến Phòng Công tác Sinh viên để được reset mật khẩu. Sau thời gian trên, bộ phận quản trị hệ thống email sẽ không giải quyết thêm trường hợp nào trong học kỳ này.

Nơi nhận:

–         Ban Giám Hiệu;

–         BCN các Khoa;

–         Đoàn TN, Hội SV;

–         Lưu: VT, CTSV.

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Nguyễn Thùy Dương

(đã ký)

 

–