Thông báo tăng số tiết dạy Bài tập Giải tích 1A, Vi tích phân 1A

Thông báo tăng số tiết dạy Bài tập Giải tích 1A, Vi tích phân 1A

SV vui lòng xem lại TKB mới nhé !

TKB cũ                              
nh hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH1A 37 55 BT cs2:D107 2 6 2,5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1A 37 50 BT cs2:D208 2 8,5 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH1TN 30 55 CNTN cs2:NĐH7.1 2 6 2,5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1TN 30 40 CNTN cs2:NĐH7.1 2 8,5 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2A 37 50 BT cs2:D208 2 6 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH2A 37 55 BT cs2:D107 2 8,5 2,5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH1B 37 55 BT cs2:D107 5 6 2,5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1B 37 50 BT cs2:D208 5 8,5 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH1C 37 55 BT cs2:D207 5 6 2,5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1C 37 50 BT cs2:D212 5 8,5 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2B 37 50 BT cs2:D208 5 6 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH2B 37 55 BT cs2:D107 5 8,5 2,5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2C 37 50 BT cs2:D212 5 6 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH2C 37 55 BT cs2:D207 5 8,5 2,5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1D 37 50 BT cs2:E003 7 6 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2D 37 50 BT cs2:E003 7 8,5 2,5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
TKB mới   áp dụng từ 28/10/2020                            
nh hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH1A 37 55 BT cs2:D107 2 6 5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH1B 37 55 BT cs2:D107 5 6 5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH1C 37 55 BT cs2:D207 5 6 5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH1TN 30 55 CNTN cs2:NĐH7.1 2 6 5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH2A 37 55 BT cs2:D208 2 6 5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH2B 37 55 BT cs2:D208 5 6 5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00010 Giải tích 1A 20TTH2C 37 55 BT cs2:D212 5 6 5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1A 37 50 BT cs2:D107 2 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1B 37 50 BT cs2:D107 5 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1C 37 50 BT cs2:D207 5 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1D 37 50 LT_ cs2:E001 7 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1TN 30 40 CNTN cs2:NĐH7.1 2 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2A 37 50 BT cs2:D208 2 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2B 37 50 BT cs2:D208 5 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2C 37 50 BT cs2:D212 5 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2D 37 50 LT_ cs2:E001 7 6 5 Toán-Tin học 15 14/12/2020