THÔNG BÁO THƯỞNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ 2022-2023 CỦA ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO THƯỞNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ 2022-2023 CỦA ĐHQG-HCM

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo riêng v/v đăng ký xét THƯỞNG CÔNG BỐ KHOA HỌC 2022-2023 nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu đối với các Nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp cận chuẩn mực quốc tế. ĐHQG-HCM hàng năm xét thưởng từng công bố quốc tế với từng định mức tương ứng theo Hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018.

Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng các đơn vị phổ biến thông báo đến các Nhà khoa học và người học tại đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thưởng công bố quốc tế năm 2022-2023.

Lưu ý các công bố tham gia đề nghị thưởng đợt này phải có thời gian công bố trong khoảng 11/2022-11/2023 và Nhóm tác giả cần cam kết các công trình này chưa tham gia đợt thưởng trước của ĐHQG-HCM (11/2021-10/2022). 

Các công bố đã tham gia Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” 2022-2023 của ĐHQG-HCM , Giải thưởng Lê Văn Thới 2023 vẫn có thể gửi tiếp đề nghị thưởng theo thông báo này.

Đại diện nhóm tác giả vui lòng gửi 01 cuốn giấy hồ sơ (đóng thành 01 quyển duy nhất, bấm gáy, không cần bìa), có chữ ký bằng bút xanh dương đóng theo thứ tự bên dưới và nộp về Phòng KHCN (B07):

1.      Giấy đề nghị thưởng công bố quốc tế;

2.      Bản in toàn văn công bố và thông tin minh chứng liên quan: 

3.      Lý lịch Khoa học của đại diện nhóm (và tất cả đồng tác giả nếu được).

Đại diện nhóm đồng thời gửi bản File hồ sơ đề nghị ở định dạng .pdf theo link: Vui lòng dùng đúng email Đại diện nhóm trong Giấy đề nghị để đăng nhập vào link.

https://forms.gle/5MXCtokQd7f1CUgx8

Hồ sơ chỉ được gửi qua link trên một lần và không được chỉnh sửa, cần chú ý tránh sai sót khi gửi. 

Thời hạn gửi hồ sơ: trước 15h00 ngày 01/12/2023.

Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ KHÔNG nhận hồ sơ và tổng kết hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét thưởng gửi về ĐHQG-HCM, kính đề nghị gửi hồ sơ đúng hạn định.

Quy cách đặt tên File đề nghị xem bảng bên dưới:

Trân trọng.

Đính kèm: 

1.  Hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018 – Điều kiện tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM;

2.  Mẫu Giấy đề nghị thưởng công bố quốc tế;

3.  Mẫu Lý lịch khoa học.Vui lòng download các files theo Thông báo KHCN có tại trang web Trường hoặc files đính kèm email.