Thông báo tra cứu Thời khóa biểu và Đăng ký học phần HK2/2017-2018

Thông báo tra cứu Thời khóa biểu và Đăng ký học phần HK2/2017-2018

THÔNG BÁO

( v/v Nhắc các mốc thời gian Đăng ký học phần và Tra cứu thời khoa biểu  HK2/17-18)

1. Thời gian đăng ký qua mạng:

– Khoa CNTT: Từ 8h30 ngày 11/01/2018 đến 16h00 ngày 16/01/2018.

– Khoa Toán, Sinh: Từ 8h00 ngày 12/01/2018 đến 16h00 ngày 16/01/2018.

– Các khoa còn lại: Từ 8h00 ngày 13/01/2018 đến 16h00 ngày 16/01/2018.

– Học phần Anh văn (K2016-K2017) và Tin học cở sở (K2017): Từ 13h30 ngày 20/01/2018 đến 16h ngày21/01/2018. 

SV K2017 các ngành: Môi trường, CNKT Môi trường, Khoa học vật liệu, KT Điện tử – Truyền thông, Vật lý bắt buộc phải đăng ký HP Tin học cơ sở trong HK2/17-18. 

2. Thời gian đăng ký môn học chung:

– Sinh viên K2016 đăng ký các môn chung và sinh viên đăng ký học lại từ 8h30 ngày 13/01/2018 đến 16h ngày 16/01/2018

 3. Hiệu chỉnh đăng ký học phần

– Phòng Đào Tạo sẽ hủy các lớp có số lượng sinh viên đăng ký dưới 10

– Những lớp dưới 10 SV phải được Trưởng khoa đề nghị và được sự đồng ý của BGH thì mới mở lớp

 3. Điều chỉnh đăng ký

– Sinh viên điều chỉnh ĐKHP (đợt 1) từ 9h30 ngày 18/01/2018 đến 18h ngày 21/01/2018

– Dự kiến ngày 23/01 là ngày cuối các Khoa sẽ nộp điểm về P.KT&ĐBCL. Sinh viên tra cứu điểm trên Portal.

– Phòng Đào Tạo sẽ mở Portal cho sinh viên điều chỉnh ĐKHP (đợt 2) từ 9h ngày 25/01/2018 đến 18h ngày 27/01/2018 (SV theo dõi trong thông báo sau)

 4. Tra cứu Thời khóa biểu:

– Sinh viên K2017 tra cứu Thời khóa biểu các môn Phòng Đào Tạo đã đăng ký cứng cho SV tên Portal (Dashboard -> Đăng Ký Học Phần -> Kết Quả ĐKHP)

– Thời gian: Từ 9h30 ngày 15/01/2018