Thông báo tuyển sinh lớp Cao học Quốc tế Okayama-Huế khóa 12 (2018-2021)