Thông báo V/v Chi phúc lợi Tết Nguyên đán năm 2018 cho VC-NLĐ của Trường

Thông báo V/v Chi phúc lợi Tết Nguyên đán năm 2018 cho VC-NLĐ của Trường

THÔNG BÁO 

(Về việc  Chi phúc lợi Tết Nguyên đán năm 2018 cho VC-NLĐ của Trường)

 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được ban hành ngày 02/01/2016 và tình hình tài chính của Trường trong năm 2017,

Căn cứ Tờ trình ngày 29/01/2018 của Phòng Kế hoạch – Tài chính đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Trường thông báo phương thức chi phúc lợi Tết nguyên đán năm 2018 cho viên chức – người lao động (VC-NLĐ) của Trường, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng được hưởng:

VC-NLĐ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Phổ thông Năng Khiếu hiện đang làm việc tại Trường hoặc đang đi học ở nước ngoài (kể cả cán bộ nữ đang nghỉ thai sản theo chế độ).

 1. Định mức chi:
 • VC-NLĐ thuộc biên chế hoặc đang ký hợp đồng lao động dài hạn với Trường (Hợp đồng xanh): 7.200.000 đồng/năm
 • Người lao động ký hợp đồng khoán (HĐ trắng):
  • Người lao động có số tháng làm việc trong trường từ đủ 6 tháng trở lên: 7.200.000 đồng/năm,
  • Người lao động có số tháng làm việc trong trường dưới 6 tháng: 3.600.000 đồng/năm,
 • VC-NLĐ được hưởng phúc lợi theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc trong năm 2017, trong trường hợp phúc lợi được hưởng thấp hơn 1.000.000 đồng/ người thì được hưởng số tiền 1.000.000 đồng/người
 • Đối với VC-NLĐ thuộc biên chế của Trường, trong suốt năm 2017 đi học ở nước ngoài, trở về Trường làm việc từ tháng 01/2018, mức hưởng phúc lợi tết nguyên đán năm 2018 là 500.000 đồng/người.
 • Đối với VC-NLĐ mới ký hợp đồng với Trường từ tháng 01/2018, mức hưởng phúc lợi tết nguyên đán năm 2018 là 500.000 đồng/người.
 1. Kinh phí:

Chi từ Quỹ phúc lợi của Trường.