THÔNG BÁO V/v ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU