Thông báo v/v hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế đợt 1 năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên khóa 2020)

Thông báo v/v hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế đợt 1 năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên khóa 2020)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số: 105 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn trả tiền bảo hiểm y tế đợt 1 năm học 2020 – 2021
(Dành cho sinh viên khóa 2020)

 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 1 năm học 2020 – 2021 dành cho sinh viên khóa 2020 như sau:

  • Danh sách hoàn trả hình thức chuyển khoản: xem tại đây
  • Danh sách hoàn trả hình thức nhận tiền mặt (cơ sở Linh Trung): xem tại đây
  • Danh sách hoàn trả hình thức nhận tiền mặt (cơ sở Nguyễn Văn Cừ): xem tại đây
  • Đối với các sinh viên thuộc diện chuyển khoản: Nhà trường đã hoàn tất việc chuyển tiền.
  • Đối với các sinh viên thuộc diện nhận tiền mặt: SV liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để nhận, SV học tại cơ sở nào thì liên hệ Phòng CTSV cơ sở đó. Thời gian nhận: từ ngày 25/12/2020 đến ngày 8/01/2021.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương