Thông báo v/v khảo sát và lấy ý kiến đóng góp của sinh viên về Dự thảo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2020

Thông báo v/v khảo sát và lấy ý kiến đóng góp của sinh viên về Dự thảo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2020

THÔNG BÁO

V/v khảo sát và lấy ý kiến đóng góp của sinh viên về
Dự thảo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm 2020

                                                                 

Dựa vào thực tiễn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong những năm qua, Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện Sinh viên hiện hành (ban hành năm 2016) đang có nhiều điểm cần bổ sung và điều chỉnh để phù hợp hơn và tạo điều kiện tối đa để sinh viên chủ động rèn luyện.

Nhà trường đã soạn thảo dự thảo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện mới và cần thêm những đóng góp từ phía sinh viên. Các sinh viên vui lòng thực hiện tham gia đóng góp ý kiến từ ngày ra thông báo đến hết 30/6/2020 tại link: https://bit.ly/3dVD4gd (phải đăng nhập bằng email sinh viên để tham gia khảo sát).

Các sinh viên tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến sẽ được cộng điểm 5 điểm rèn luyện Hk2/19-20 tại mục 2.4

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía sinh viên. Các ý kiến của các Anh/Chị sẽ là căn cứ để Nhà trường hoàn chỉnh và tham mưu Ban giám hiệu quyết định ban hành Quy chế mới.

 

Nơi nhận:

–            Các Khoa;

–            Đoàn TN;

–            Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ