Thông báo v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường đợt tháng 9/2017 bậc Đại học hệ chính quy

Thông báo v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường đợt tháng 9/2017 bậc Đại học hệ chính quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

________________

Số: 80/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường
đợt tháng 9/2017 bậc Đại học hệ chính quy

    

Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 03/10/2017 của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, Nhà trường thông báo kết quả xét khen thưởng và chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 bậc đại học hệ chính quy như sau:

 1. Điều kiện xét khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2017:
 • Tốt nghiệp đúng tiến độ.
 • Có điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên.
 • Có điểm rèn luyện toàn khóa học từ Khá điểm trở lên.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Căn cứ vào kết quả tốt nghiệp xét chọn và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng sinh viên:

 • Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa Trường: 01SV
 • Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa các Ngành học: 14SV
 • Sinh viên tốt nghiệp Loại Xuất sắc: 03SV
 • Sinh viên tốt nghiệp Loại Giỏi: 238SV
 1. Tiêu chuẩn tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường
 • Tổng số sinh viên được tham dự Lễ tốt nghiệp: 300
 • Chỉ tiêu của từng ngành được tính theo phần trăm số lượng sinh viên tốt nghiệp của ngành đó/tổng số sinh viên tốt nghiệp.
 • Các sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi và đạt giải các cuộc thi học thuật cấp thành/quốc gia được ưu tiên xét chọn.
 • Các sinh viên có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp cho hoạt động Đoàn, Hội trong suốt khóa học (theo danh sách đề nghị từ Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường).
 • Các sinh viên còn lại sẽ được xét chọn theo điểm trung bình học tập từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu, số lượng cụ thể từng ngành như sau:

STT

Ngành

Số lượng

Điểm TB

1

Toán học

40

                              8.00

2

CN Thông tin

77

                              8.00

3

Vật lý

16

                              8.00

4

Hóa học

49

                              8.00

5

Sinh học

13

                              7.54

6

Địa chất

9

                              7.94

7

KH Môi trường

13

                              8.00

8

CN Sinh học

34

                              8.00

9

KH Vật liệu

10

                              7.78

10

KT ĐT truyền thông

15

                              8.00

11

Hải dương học

3

                              7.63

12

CN Môi trường

11

                              7.90

13

Kỹ thuật hạt nhân

10

                              8.00

 

TỔNG

300

 

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Các Khoa;

– Đoàn TN-Hội SV;

– Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/254/DS%20Le%20truong%209-2017.pdf{/aridoc}