Thông báo v/v nhận thẻ Bảo hiểm y tế năm 2021 (đợt 2)

Thông báo v/v nhận thẻ Bảo hiểm y tế năm 2021 (đợt 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 17 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v nhận thẻ Bảo hiểm y tế năm 2021 (đợt 2)

___________________

 

Nhà trường thông báo v/v nhận thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 (đợt 2) như sau:

Danh sách sinh viên: xem tại đây

  • Đối với các sinh viên có tình trạng “Gia hạn, sử dụng thẻ cũ”: không in thẻ mới, sử dụng thẻ BHYT hiện tại.
  • Đối với các sinh viên có tình trạng “Có thẻ BHYT mới”: lịch nhận thẻ như sau:

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học chính quy học tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An

Phòng CTSV cơ sở Thủ Đức – Dĩ An

15/03/2021 – 31/03/2021

2.       

Sinh viên Đại học, cao đẳng học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ

15/03/2021 – 31/03/2021

3.       

Sinh viên các chương trình đề án của khoa Công nghệ thông tin

Văn phòng Chương trình: phòng I.53 (nhà I)

Từ 15/03/2021

4.       

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, sinh viên chương trình chất lượng cao khoa Hóa học

Văn phòng khoa Hóa (Nhà I, Phòng I.59B)

Từ 15/03/2021

5.       

Sinh viên chương trình chất lượng cao của Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Văn phòng khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học (dãy F)

Từ 15/03/2021

 

Sau ngày 31/03/2021, Nhà trường sẽ hủy các thẻ bảo hiểm còn lại do sinh viên không đến nhận. Trong trường hợp này nếu như sinh viên muốn được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thì phải đóng phí làm thẻ.

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh.

Sinh viên nếu có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu vui lòng theo dõi thông báo v/v đổi nơi khám chữa bệnh dự kiến vào đầu tháng 4/2021./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương