Thông báo V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt 3

Thông báo V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt 3

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt 3

___________________

 

Nhà trường thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên tham gia đợt 3 (theo danh sách đính kèm) như sau:

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học chính quy tại cơ sở Thủ Đức (không nội trú KTX ĐHQG-HCM)

Phòng CTSV (Lớp trưởng đại diện nhận thẻ về phát cho lớp)

28/02/2018 – 15/03/2018

2.       

Sinh viên Đại học, cao đẳng, Liên thông Đại học chính quy tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Phòng CTSV

28/02/2018 – 15/03/2018

3.       

Sinh viên chương trình tiên tiến, Việt pháp, Chất lượng cao

Văn phòng Chương trình đào tạo đặc biệt I43

Từ 28/02/2018

4.       

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Văn phòng khoa Hóa (I59B)

Từ 28/02/2018

5.       

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (ITEC)

văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Từ 28/02/2018

 

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh. Trường hợp sinh viên muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu phải nộp lại Thẻ cho phòng CTSV vào cuối tháng 03/2018 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh.

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 {aridoc width=”700″ height=”900″}attachments/article/622/2018-01-BHYT%20Dot%203.pdf{/aridoc}