Thông báo v/v phát thẻ Bảo hiểm y tế năm 2021 cho sinh viên (đợt 1)

Thông báo v/v phát thẻ Bảo hiểm y tế năm 2021 cho sinh viên (đợt 1)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 02 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế năm 2021 cho sinh viên (đợt 1)

___________________

 

Nhà trường thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 (đợt 1) cho sinh viên như sau:

Danh sách sinh viên: xem tại đây

  • Đối với các sinh viên có tình trạng “Gia hạn, sử dụng thẻ cũ”: không in thẻ mới, sử dụng thẻ BHYT hiện tại.
  • Đối với các sinh viên có tình trạng “Có thẻ BHYT mới”: lịch nhận thẻ như sau:

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học chính quy học tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An

Phòng CTSV cơ sở Thủ Đức – Dĩ An

07/01/2021 – 29/01/2021

2.       

Sinh viên Đại học, cao đẳng học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ

07/01/2021 – 29/01/2021

3.       

Sinh viên các chương trình đề án của khoa Công nghệ thông tin

Văn phòng Chương trình: phòng I.53 (nhà I)

Từ 07/01/2021

4.       

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, sinh viên chương trình chất lượng cao khoa Hóa học

Văn phòng khoa Hóa (Nhà I, Phòng I.59B)

Từ 07/01/2021

5.       

Sinh viên chương trình chất lượng cao của khoa Điện tử Viễn thông

Văn phòng khoa Điện tử Viễn thông (Dãy E, Phòng E.106)

Từ 07/01/2021

6.       

Sinh viên chương trình chất lượng cao của Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Văn phòng khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học (dãy F)

Từ 07/01/2021

7.       

Sinh viên chương trình chất lượng cao của Khoa Môi trường

Văn phòng khoa Môi trường (Dãy C)

 

8.       

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (ITEC)

Văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Từ 07/01/2021

 

Sau ngày 29/01/2021, Nhà trường sẽ hủy các thẻ bảo hiểm còn lại do sinh viên không đến nhận. Trong trường hợp này nếu như sinh viên muốn được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thì phải đóng phí làm thẻ.

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh.

Sinh viên nếu có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu vui lòng đem theo thẻ BHYT liên hệ trực tiếp Phòng CTSV để đăng ký đổi, hạn chót đăng ký là 16g00 ngày 22/01/2021./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương