THÔNG BÁO V/v thực hiện khảo sát tình hình sinh viên tiêm vắc xin phòng COVID-19

THÔNG BÁO  V/v thực hiện khảo sát tình hình sinh viên tiêm vắc xin phòng COVID-19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:62/TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khảo sát tình hình sinh viên tiêm vắc xin phòng COVID-19

Nhằm để nắm thông tin về tình hình tiêm Vaccine phòng COVID-19 của sinh viên trường tính đến thời điểm hiện nay, Nhà trường thực hiện khảo sát đối với tất cả sinh viên trường, cụ thể:

  1. Đối tượng thực hiện: Tất cả sinh viên đang học tập tại trường (bao gồm các bạn SV khóa 2021 đã nhập học).
  2. Cách thức thực hiện: người học sử dụng email sinh viên/học viên được cấp để tiến hành khảo sát tại đường link: https://forms.office.com/r/mDErkXnVFN
  3. Thời gian thực hiện : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/9/2021.

Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

Trường hợp sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ bị trừ 5 điểm vào điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 (theo Mục 6.1- Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

–         Ban giám hiệu;

–         Đoàn TN, Hội SV;

–         BCN các khoa;

–         Lưu: VT, CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Trần Vũ