THÔNG BÁO V/v tra cứu kết quả tham gia hoạt động do phòng Công tác Sinh viên tổ chức

THÔNG BÁO V/v tra cứu kết quả tham gia hoạt động do phòng Công tác Sinh viên tổ chức

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trường chủ động theo dõi, kiểm tra kết quả tham gia các hoạt động do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức trong năm 2024. Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên tra cứu kết quả tham gia hoạt động như sau:

  1. Thời gian tra cứu: sau 03 ngày tổ chức hoạt động.
  2. Đường dẫn để tra cứu: https://bit.ly/tracuu-ctsv-vnuhcmus
  3. Các bước tra cứu:

Sinh viên thực hiện tra cứu ở các bước sau:

Trong quá trình thực hiện, sinh viên cần nhờ hỗ trợ, vui lòng sử dụng email sinh viên gửi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.