Thông báo v/v V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2018 đối với sinh viên (đợt tháng 4)

Thông báo v/v V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2018 đối với sinh viên (đợt tháng 4)

THÔNG BÁO

V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2018 đối với sinh viên (đợt tháng 4)

___________________

 

Tiếp tục thực hiện công văn số 1744/HDLT/BHXH-GDĐT ngày 16/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2017 – 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức thu phí BHYT đợt tháng 4 như sau:

  1. Đối tượng: tất cả các sinh viên khóa 2016 trở về trước (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường)
  2. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 369.000 đ/sv/09 tháng (thời hạn sử dụng từ 04/2018 – 12/2018).
  3. Hình thức và thời gian thu phí bảo hiểm

Sinh viên đóng phí bảo hiểm trực tiếp tại Phòng CTSV (cả 02 cơ sở) từ ngày 13/3/2018 – 20/3/2018.

  1. Khai báo thông tin đăng ký mã số bảo hiểm xã hội (BHXH)

Sinh viên mang theo bản sao sổ hộ khẩu để thực hiện khai báo thông tin đăng ký mã số bảo hiểm xã hội tại P.CTSV trước khi đóng phí BHYT.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam