Thông báo về Báo cáo kết quả công bố KHCN năm học 2017-2018

Thông báo về Báo cáo kết quả công bố KHCN năm học 2017-2018
Kính gởi:  
– BAN CHỦ NHIỆM KHOA;
– TRƯỞNG PTN;
– GIÁM ĐỐC TT; 
– VIỆN TRƯỞNG;
– CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY.

Theo công văn số 559/ĐHQG-KHCN ngày 03/4/2018 của ĐHQG-HCM về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2017-2018, Phòng KHCN kính đề nghị Quý đơn vị/Cá nhân thực hiện báo cáo về Kết quả công bố KH&CN 2017-2018 (sách/chương sách; tạp chí; kỷ yếu).

Vui lòng vào link sau để nhập liệu báo cáo: https://www.hcmus.edu.vn/nhap-du-lieu-thong-tin-sach-tap-chi

Thời gian thực hiện báo cáo: từ nay đến ngày 16/05/2018 
 
Quý đơn vị/Cá nhân vui lòng xem trước các công bố 2017-2018 đã được nhập rồi trong 2 file gởi kèm, nếu công bố nào đã có thì không cần báo cáo nữa, nếu cần chỉnh sửa bổ sung thì tô màu cam các phần đã thay đổi và gởi lại Phòng KHCN qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn>.

Trường hợp Đơn vị/Cá nhân đã nhập báo cáo vào file mẫu exel rồi thì có thể gởi lại Phòng KHCN bằng file exel không cần nhập liệu online qua web nữa.
 
Phòng KHCN sẽ tổng hợp báo cáo gởi Ban KHCN, ĐHQG-HCM. Thống kê Kết quả công bố KH&CN là cơ sở để các cấp phân bổ kinh phí hoạt động cũng như thực hiện nhiều đánh giá khác, vì tính chất quan trọng của báo cáo này, kính đề nghị Quý đơn vị/Cá nhân lưu ý thực hiện đầy đủ.
 
Lưu ý: Sau thời gian thực hiện báo cáo trên, Quý đơn vị/Cá nhân có thêm công bố mới có thể truy cập link trên và nhập liệu, Phòng KHCN luôn mở trang nhập liệu để công việc thu thập dữ liệu công bố luôn được liên tục và đầy đủ. Kính đề nghị Quý đơn vị phổ biến thông tin trên đến cán bộ tại đơn vị được rõ.

Trân trọng.
 
 
File excel: