Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận sinh viên phiên bản điện tử

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận sinh viên phiên bản điện tử

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 189/TB-KHTN TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc  cấp giấy chứng nhận sinh viên phiên bản điện tử

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trường bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan/đơn vị về xác nhận tình trạng học vụ của người học (gọi tắt là chứng nhận sinh viên) trong bối cảnh áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội như hiện nay, Nhà trường thông báo đến toàn thể người học phương thức cấp Giấy chứng nhận sinh viên dưới dạng bản mềm (file có định dạng .pdf) thay cho việc cung cấp bản in cho từng cá nhân, cụ thể như sau:

1. Người học thực hiện việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận sinh viên dưới dạng bản mềm tại đường dẫn: https://forms.office.com/r/W8tK8EAw4n

(lưu ý người học phải đăng nhập hộp thư điện tử do Nhà trường cung cấp với tên miền dạng “@student.hcmus.edu.vn”).

2. Trong vòng 48 giờ, Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi đến hộp thư điện tử mà người học đã dùng để đăng ký tại đường dẫn trên bản mềm Giấy chứng nhận sinh viên.

3. Người học sử dụng bản mềm này để xuất trình với cơ quan/đơn vị thông qua thiết bị di động của cá nhân hoặc in ra tùy theo điều kiện thực tế để hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu. Khi xuất trình Giấy chứng nhận sinh viên, người học xuất trình kèm theo bản scan công văn của Nhà trường gửi đến các cơ quan/đơn vị để làm căn cứ đối chiếu và chấp thuận Giấy chứng nhận sinh viên phiên bản điện tử. Bản scan công văn người học có thể tải về tại đường dẫn đính kèm với thông báo này trên website của Nhà trường.

4. Giấy chứng nhận sinh viên phiên bản điện tử có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9/2021. Sau ngày 30/9/2021, tùy vào tình hình thực tế, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo về việc cấp Giấy chứng nhận sinh viên.

5. Lưu ý người học chỉ thực hiện việc đăng ký Giấy chứng nhận sinh viên và sử dụng trong trường hợp thật sự cần thiết với lý do cụ thể, tuyệt đối không cung cấp file tùy ý cho các cá nhân/tổ chức không có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo lý do đã ghi trong Giấy chứng nhận nhằm bảo mật cho cá nhân người học.

6. Để tra cứu mã số của Giấy chứng nhận sinh viên đã được cấp bởi Nhà trường, các cơ quan/đơn vị hoặc cá nhân có thể tra cứu nhanh tại địa chỉ: https://tinyurl.com/tracuuGCNSVKHTN ./.

Nơi nhận:

– Người học;

– BGH (để báo cáo);

– Lưu VT, CTSV

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỜNG

(đã ký)

 

Trần Lê Quan