Thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi xét HBKK HK1/22-23

Thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi xét HBKK HK1/22-23

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi xét học bổng khuyến khích học kỳ 1, năm học 2022-2023

_________________________

 

       Theo Quy định xét cấp học bổng khuyến khích mới được ban hành kèm theo Quyết định 423/QĐ-KHTN ngày 16/03/2023 của Hiệu trưởng Trường

ĐH KHTN, trong học kỳ xét học bổng nếu sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí sẽ không đủ điều kiện xét học bổng. Vì vậy, Nhà trường

thông báo để sinh viên được biết và hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi Nhà trường thực hiện xét học bổng khuyến khích học kỳ 1, năm học

2022-2023 trong tháng 4/2023. 

 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân