Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Thông báo: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ”, mã số KC.13/21-30

Thời gian: Từ 28/11/2023 đến 28/12/2023

Địa điểm: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung: Thực hiện Quyết định số 2682/QĐ-BKHCN ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ”, mã số KC.13/21-30, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN).

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN.

3. Việc lập dự toán, định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2023, theo dấu đến của Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc theo dấu bưu chính nơi gửi (trường hợp gửi qua bưu chính).

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước