Thông báo về việc xem Thời khóa biểu HK1/2017-2018, khóa 2016 – ĐHCQ

Thông báo về việc xem Thời khóa biểu HK1/2017-2018, khóa 2016 – ĐHCQ

THÔNG BÁO XEM THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2016

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY- TẠI CƠ SỞ LINH TRUNG

 

1. Sinh viên K.2016 bắt đầu học từ tuần lễ 04/09/2017

2. 17g00 thứ 7, ngày 19/8/2017: sinh viên xem Thời khóa biểu HK1/2017-2018 theo địa chỉ web: http://tracuu.hcmus.edu.vn

3.V/v Đăng ký học phần Anh văn 3, Anh văn 4: sinh viên đăng ký học phần trên http://portal.hcmus.edu.vn từ ngày 25/08/2017 đến ngày 01/09/2017. 

4. V/v Đăng ký học lại các học phần chưa đạt, sinh viên xem thông báo trong mục: Đào tạo/Đào tạo Đại học-Cao đẳng/Thông báo – Hệ Chính Quy/

(http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=94)