Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới danh cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2019

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới danh cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  152 /TB-KHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Xét tặng giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2019

  

 1. Đối tượng tham gia:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của tất cả các Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN), Đại học Quốc gia Tp. HCM (ĐHQG-HCM).

 

 1. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng LÊ VĂN THỚI năm 2019 bao gồm:

 • 1 Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp, trị giá 20.000.000 đồng
 • 1 Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ, trị giá 2000.000 đồng
 • 1 Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ, trị giá 30.000.000 đồng

Mỗi cá nhân nhận giải thưởng sẽ được tặng 1 Kỷ niệm chương có hình Giáo sư Lê Văn Thới ở mặt trước, có tên và năm của người đạt giải thưởng ở mặt sau.

Ngoài ra Ban tổ chức sẽ xem xét và trao tặng Giải thưởng khuyến khích cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có khóa luận, luận văn, luận án chất lượng.

 1. Các tiêu chí chấm điểm:

Ban tổ chức giải thưởng sẽ xem xét hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau:

 • Đề tài khóa luận/luận văn/luận án phải được thực hiện và bảo vệ tại Trường ĐH KHTN, Thầy Cô hướng dẫn là cán bộ Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM
 • Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp/luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ trong khoảng từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018.
 • Hồ sơ xét giải phải có tối thiểu một bài báo quốc tế có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor, IF) và nội dung bài báo phải liên quan trực tiếp đến đề tài khóa luận/luận văn/luận án.
 • Bài báo quốc tế có thể đã có số trang hoặc chỉ mới có DOI, được tính cho đến ngày 30/9/2019.
 • Kết quả xét tuyển dựa vào các tiêu chí: xếp loại tạp chí theo Q1, Q2, Q3, Q4; chỉ số ảnh hưởng (impact factor – IF) và vị trí của ứng viên trong các bài báo. Nếu điểm ưu tiên của nhiều ứng viên là tương đương bằng nhau, ưu tiên ứng viên có điểm học tập trung bình cao nhất.
 1. Các mốc thời gian:

Thời gian nộp hồ sơ: từ thứ ba ngày 01/10/2019 đến 17g00 ngày thứ sáu 25/10/2019 tại Phòng Khoa học Công nghệ (F07), Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM.

Bộ hồ sơ xét giải thưởng bao gồm:

 • Quyển khóa luận/luận văn/luận án
 • Các bài báo quốc tế có điểm impact factor (IF)
 • Bảng điểm học tập trung bình của sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh.

Ban tổ chức sẽ xem xét và niêm yết trích ngang kết quả xét tuyển công khai trên trang web Trường ĐH KHTN và bảng thông báo của Nhà trường.

Lễ phát giải được tổ chức vào ngày 20/11/2019.

 

Nơi nhận:

–   Khoa, Viện, BM, PTN;

–   Phòng Ban;

–  SV, HVCH, NCS;

–  Lưu: VT, P. KHCN.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Trần Linh Thước