Thông tin cần biết về các phòng chức năng

Thông tin cần biết về các phòng chức năng

THÔNG TIN CẦN BIẾT

CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG

 

Khi cần giải quyết công việc, sinh viên liên hệ trực tiếp với các đơn vị có chức năng sau đây:

 

– Giải đáp các thông tin liên quan đến đào tạo bậc Đại học và Cao đẳng.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo theo học kỳ, năm học; phối hợp với Khoa lập thời khóa biểu và tổ chức đăng ký học phần cho sinh viên.

– Tổ chức tuyển sinh/xét tuyển Đại học, Cao đẳng hằng năm cho các loại hình đào tạo.

– Xây dựng và cập nhật các chương trình đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo mới.

– Quản lý và xác nhận các dữ liệu về kết quả học tập, văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

– Xử lý sinh viên về học vụ: thôi học, bảo lưu, tiếp tục học…

– Thực hiện xét tốt nghiệp; quản lý, cấp phát văn bằng đại học, cao đẳng theo quy định.

– Thiết kế chương trình đào tạo và quản lý học vụ cho sinh viên nước ngoài.

– Quản lý các nội dung thông tin đào tạo Đại học, Cao đẳng trên website của Trường.

 

 

 

 

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa, đầu năm học, cuối khóa.

– Theo dõi tình hình tư tưởng chính trị trong sinh viên, tổ chức các buổi thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề cho sinh viên.

– Đầu mối phối hợp và tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển; thông tin, phổ biến quy chế, quy định của Nhà trường đến sinh viên.

– Phối hợp thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên.

– Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên (trừ kết quả học tập), bao gồm cấp giấy giới thiệu thực tập, thực hiện đề tài tốt nghiệp.

– Quản lý hồ sơ của sinh viên: cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định (khen thưởng, kỷ luật, xử lý học tập) liên quan đến sinh viên, lý lịch sinh viên, nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các đơn vị chức năng.

– Cấp và quản lý hệ thống Email của sinh viên.

– Đầu mối cấp Thẻ Sinh viên.

– Hỗ trợ về quyết định cử sinh viên đi nước ngoài theo các chương trao đổi văn hóa, trao đổi sinh viên.

– Tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường.

– Tiếp nhận, khai thác và phân phối học bổng tài trợ cho sinh viên từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

– Hỗ trợ thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng.

– Phối hợp Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên ở từng học kỳ theo quy định.

– Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

– Tiếp nhận, giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường và các đơn vị những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện, chế độ chính sách và các hoạt động trong Nhà trường của sinh viên.

– Đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu hoặc đề nghị kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân sinh viên vi phạm pháp luật, vi phạm các quy chế, quy định của Trường.

– Thực hiện công tác bảo hiểm cho sinh viên.

– Tiếp nhận đơn đăng ký nội trú để xem xét và bố trí chỗ ở cho sinh viên trong KTX của Trường.

– Tiếp nhận thông tin ngoại trú của sinh viên.

– Kết hợp, tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho sinh viên nội trú theo đúng quy định của chính quyền địa phương.

– Đầu mối phối hợp với các Khoa và Phòng, ban chức năng liên quan tổ chức các sự kiện trong Nhà trường: Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp cho sinh viên, Hội nghị, Hội thảo, bài nói chuyện…

 

– Phụ trách hoạt động khảo thí của Trường.

– Lập kế hoạch thi, tổ chức thi, hoán đề, in đề thi, lưu trữ đề thi (giữa kỳ, cuối kỳ) tất cả các học phần trong chương trình đào tạo.

–  Phụ trách công tác chấm thi, quản lý bài thi (giữa kỳ, cuối kỳ) tất cả các học phần trong chương trình đào tạo.

– Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học hệ chính quy.

– Phối hợp tổ chức khảo sát đánh giá môn học, chương trình đào tạo; khảo sát cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

– Phụ trách các hoạt động liên quan đến Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.

 

– Phụ trách công tác truyền thông của Trường thông qua website của Trường, fanpage và các trang thông tin chuyên đề khác.

– Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông; các ấn phẩm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của Trường.

– Tổ chức, quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp.

– Tổ chức và phối hợp với với các đơn vị liên quan tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh.

– Quản lý toàn diện dữ liệu thông tin cựu sinh viên Trường.

– Quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ mạng của Trường.

 

–  Thu học phí.

–  Xác nhận đã đóng học phí cho sinh viên.

 

VĂN PHÒNG CÁC KHOA

–  Lập thời khóa biểu các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành.

–  Bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

 

TRẠM Y TẾ

– Khám bệnh, sơ cấp cứu, cấp thuốc cho sinh viên khi cần thiết.