Thư mời viết tham luận Hội thảo “Thực trạng triển khai các giải pháp giảm ngập nước trong 05 năm qua và đề xuất các giải pháp và chỉ tiêu định hướng cho giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố” do Viện nghiên cứu phát triển tổ chức