Tiêu chí thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh đối với ứng viên xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tiêu chí thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh đối với ứng viên xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Công văn số 95/HĐGSNN ngày 04/11/2021 về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, công khai và báo cáo kết quả xét;

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-KHTN ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-KHTN ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc các chức danh Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố Tiêu chí thẩm định việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp như sau:

  1. Tiêu chí sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn: đọc hiểu được bài báo và các tài liệu chuyên môn; viết được các bài báo chuyên môn; trình bày, thảo luận (nghe, nói) chuyên môn bằng ngoại ngữ.

Ứng viên cần trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thảo luận bằng tiếng Anh với thành viên có chuyên môn cùng ngành đăng ký của ứng viên.    

Năng lực sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn của mỗi ứng viên được đánh giá bởi một Tổ thẩm định gồm 3 thành viên trong đó có 1-2 thành viên có chuyên môn cùng ngành đăng ký của ứng viên.   

  1. Tiêu chí sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp: diễn đạt được những điều muốn trình bày cho người khác hiểu và hiểu được người khác nói bằng tiếng nước ngoài về các chủ đề giao tiếp thông thường.

Năng lực sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp của mỗi ứng viên được đánh giá bởi một Tổ thẩm định gồm 4-5 thành viên trong đó có 2-3 là giảng viên tiếng Anh.