Triển khai công tác tổng kết năm học và xét thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Triển khai công tác tổng kết năm học và xét thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Kính gửi : Thầy/cô

Kính chuyển đến Thầy cô văn bản triển khai công tác Tổng kết năm học và xét Thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (file đính kèm).
Các đơn vị gửi hồ sơ thi đua khen thưởng về phòng TCHC B.06. Gửi bản giấy cho Cô. Nguyễn Thị Hảo và File qua email: nvduy@hcmus.edu.vn trước ngày 17/7/2019.
Trân trọng./.