TT Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố Thông báo về Quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo của TP.HCM