Văn bản pháp quy về tổ chức hoạt động pháp chế

Văn bản pháp quy về tổ chức hoạt động pháp chế
  • Nghị định 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 07 năm 2011 quy định về chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • Công văn 3878/BGDĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong cơ sở giáo đục dại học