Về việc xét hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2018 – Bổ sung

Về việc xét hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2018 – Bổ sung

Trường thông báo đến các đơn vị về việc xét hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2018 (bổ sung) đối với viên chức của Trường  như sau:

 1. Đối tượng được xét hưởng
 • Cán bộ giảng dạy (CBGD) trong biên chế (mã ngạch V.07….), trực tiếp giảng dạy năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Cán bộ, viên chức trong biên chế không thuộc mã ngạch CBGD (V.07…) như chuyên viên chính, chuyên viên, nghiên cứu viên,… có tham gia giảng dạy, hướng dẫn khóa luận, luận án (không bao gồm chuẩn bị thực tập) năm học 2017-2018 từ 70 tiết thực dạy trở lên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Viên chức trong biên chế làm công tác chuyên môn y tế tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 1. Thời gian, tỷ lệ, mức hưởng phụ cấp ưu đãi
 • Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ giảng dạy trong biên chế đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trong biên chế không thuộc cán bộ giảng dạy có tham gia trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn khóa luận, luận án từ 70 tiết trở lên.
 • Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với viên chức biên chế cơ hữu làm công tác chuyên môn y tế tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 1. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong năm, gồm:
 • Thời gian đang công tác, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2014/NĐ-CP;
 • Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;
 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
 • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành;
 • Thời giạn bị đình chỉ giảng dạy;
 • Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 01 tháng trở lên;
 • Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế từ 01 tháng trở lên.
 • Thời gian nghỉ không lương, nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá hạn, thời gian bị đình chỉ giảng dạy…
 1. Quy trình thực hiện
 • Đơn vị lập danh sách
 • Cán bộ giảng dạy trong biên chế, trực tiếp giảng dạy năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (mẫu 1).
 • Cán bộ, viên chức trong biên chế không thuộc mã ngạch CBGD (V.07…) như chuyên viên chính, chuyên viên, nghiên cứu viên,… có tham gia giảng dạy, hướng dẫn khóa luận, luận án (không bao gồm chuẩn bị thực tập) năm học 2017-2018 từ 70 tiết thực dạy trở lên (mẫu 3). Các cán bộ thuộc mục này kê khai giờ giảng theo mẫu 2.

Hồ sơ xét phụ cấp ưu đãi xin gởi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 21/12/2018 (chuyên viên Hoàng Thị Thu Thấm) và qua Email theo địa chỉ htttham@hcmus.edu.vn.

Trân trọng./.