Tác giả: Phòng Tổ Chức Hành Chính (Tổ Chức Hành Chính Phòng)

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024
Bài viết

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường             Căn cứ Thông báo số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 của Hội đồng giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024; Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các ứng viên...