Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024

Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM gửi Thầy/Cô Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024.
Link đính kèm: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-65-hdgsnn-vp-thong-bao-cac-hdgsn-ln-hdgscs-cac-ung-vien-dang-ky-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2024_775/