Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy – Đợt tháng 4/2021 (update)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy – Đợt tháng 4/2021 (update)

Lưu ý:

– Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trong danh sách sinh viên tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 16/04/2021 đến ngày 21/04/2021.

– Sinh viên có ghi nợ học phí phải đem giấy xác nhận đã nộp học phí (do phòng tài chính cấp) đến phòng đào tạo để xóa nợ trước khi in bằng tốt nghiệp.

– Phòng Đào tạo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung từ ngày 04/05/2021 đến 05/05/2021. Danh sách sẽ công bố vào ngày 25/05/2021.