[Điều chỉnh lần 2] Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2021

[Điều chỉnh lần 2] Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2021
Căn cứ Công văn số 60/HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước v/v điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 lần 2
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM gửi Thầy/Cô Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2021 (điều chỉnh lần 2).