Điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 Trường ĐH KHTN

Điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 Trường ĐH KHTN

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

           

Căn cứ Thông báo số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện và có nguyện vọng đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 đã điều chỉnh (đính kèm).

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tiếp tục tiếp nhận đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn đăng ký đến ngày 04/5/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính: Nguyễn Văn Duy (0977.521.209, E-mail nvduy@hcmus.edu.vn).

Đề nghị Trưởng Đơn vị trực thuộc triển khai thông báo rộng rãi để ứng viên biết và thực hiện.

Trân trọng ./.