Đổi phòng học lớp 16CK1, 16CK3 ngày 24/4/2019

Đổi phòng học lớp 16CK1, 16CK3 ngày 24/4/2019
Thay đổi phòng học ngày 24/04/2019 như sau:.
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng mới 
Áp dụng ngày 24/4/2019
16CK1 CTT722 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 2 Lê Nguyễn Hoài Nam T4 1 – 3 E403
16CK3 CTT722 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 2 Lê Nguyễn Hoài Nam T4 4 – 6 E403