DSSV tốt nghiệp Đại học chính quy, đợt tháng 12/2018