Hướng dẫn tham quan khu di tích lịch sử khóa 2019 (có điều chỉnh giờ lớp DK16)

Hướng dẫn tham quan khu di tích lịch sử khóa 2019 (có điều chỉnh giờ lớp DK16)

{aridoc width=”900″ height=”900″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2387/[2019]%20T%C3%8CNH%20NGUY%E1%BB%86N%20VI%C3%8AN%20THEO%20XE%20THAM%20QUAN.pdf{/aridoc}

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2387/B%E1%BA%A2O%20T%C3%80NG%20CHI%E1%BA%BEN%20T%C3%8DCH%20CHI%E1%BA%BEN%20TRANH.pdf{/aridoc}

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2387/DINH%20%C4%90%E1%BB%98C%20L%E1%BA%ACP%20(1).pdf{/aridoc}