Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018” tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018” tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  1. Mục đích:
  • Triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam” năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Tuyên truyền, hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 đến với đối tượng viên chức, người lao động, người học tại Trường ĐH KHTN;
  • Góp phần nâng cao nhận thức “Sống, làm việc, học tập tuân theo Hiến pháp, pháp luật” cho đối tượng viên chức, người lao động, người học;
  1. Yêu cầu
  • Huy động được số lượng nhất định viên chức, người lao động và người học tham gia vào các hoạt động;
  • Đảm bảo nội dung phù hợp với từng đối tượng, truyền tải được thông điệp Ngày Pháp luật tới các đối tượng;
  • Đảm bảo hình thức đa dạng, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả cộng tác tuyên truyền, phổ biến.