Kết quả điểm rèn luyện dự kiến của sinh viên chương trình đặc biệt (ngày 05/4/2018)

Kết quả điểm rèn luyện dự kiến của sinh viên chương trình đặc biệt (ngày 05/4/2018)

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên chương trình đặc biệt HK1/2017-2018

      Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2017-2018 đối với sinh viên chương trình đặc biệt ngành Công nghệ Thông tin và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2017-2018: Xem file đính kèm
  2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 05/4/2018 – 18/4/2018

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Văn phòng APCS

ctdb@hcmus.edu.vn

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn

Lưu ý:

–   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

–   Tiêu đề: MSSV – DRL HK1/17-18

Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

  1. Theo dõi các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/2017-2018:

Để theo dõi các hoạt động đã được cộng điểm rèn luyện trong HK1/2017-2018, sinh viên tải ứng dụng Sin4HCMS (chạy trên hệ điều hành Androi và IOS) để kiểm tra và phản hồi trực tiếp về Phòng công tác sinh viên hoặc email diemrenluyen@hcmus.edu.vn  (theo hướng dẫn tại mục 2).

(giới thiệu về Sin4HCMUS https://youtu.be/Auh19FQqrNs)

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và danh mục hoạt động trên để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN các Khoa;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Văn Chí Nam