Kết quả thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết (thi ngày 01/07/2018)