Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2023

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2023

Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-KHTN ngày 19/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tại biên bản ngày 16 tháng 01 năm 2024;

Nay Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM công khai kết quả như sau:

TT Họ và tên ứng viên Chức danh đăng ký bổ nhiệm Ngành/Chuyên ngành xét bổ nhiệm Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ
1 Đặng Thị Phương Thảo GS Sinh học 17/17/17
2 Lê Văn Anh Cường PGS Vật lý 17/17/17
3 Bùi Lê Trọng Thanh PGS Toán học 17/17/17
4 Lê Ngọc Tuấn PGS Khoa học Trái đất 17/17/17

Các ý kiến (nếu có), xin liên hệ Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính.

Sau thời hạn 15 ngày công khai kết quả xét bổ nhiệm, Hiệu trưởng ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với các ứng viên có đủ điều kiện, phù hợp với cơ cấu vị trí cần bổ nhiệm.

File đính kèm: TB kết quả xét bổ nhiệm PGS 2023