Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2021-2022

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2021-2022

1. Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí: Xem file đính kèm

2. Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật (Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản)

Danh sách Trợ cấp xã hội: Xem file đính kèm

Chính sách sinh viên khuyết tật: Xem file đính kèm

Chính sách sinh viên dân tộc thiểu số: Xem file đính kèm