LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/02/2021 đến 06/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/02/2021 đến 06/02/2021)

THỨ HAI NGÀY 01/02/2021

08:00

Họp giao ban tháng 02/2021

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng TCHC  chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 02/02/2021

09:00

Ký kết MOU với công ty UV Việt Nam

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa phân tích

Địa điểm: Phòng I.48 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp với Trung tâm 3

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 03/02/2021

08:00

Báo cáo chuyên đề NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 04/02/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:30

Báo cáo đề cương đề tài LATS ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 05/02/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 06/02/2021

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: